איך מנהלים מכרזי מסגרת - איגוד התאגידים העירוניים

איך מנהלים מכרזי מסגרת

איך מנהלים מכרזי מסגרת

מאמר בנושא: מכרזים

יותר ויותר רשויות ותאגידים מנהלים בשנים האחרונות מכרזי מסגרת שנתיים לבינוי, פיתוח, אחזקה ושיפוצים, וכיום מרביתם מתבססים על מחירוני דקל.

מאת: קבוצת דקל

לאחר למעלה מ- 35 שנה שבהם מוציאה קבוצת דקל את מאגרי המחירים לענף הבניה ("מחירוני דקל") לעשרות אלפי לקוחות ומייעצת לרשויות ותאגידים בניהול הסכמי מסגרת, להלן תמצית ההמלצות מניסיוננו ומניסיונם של אחרים, לניהול נכון ויעיל של מכרזי מסגרת.


יתרונות השימוש במכרזי מסגרת:

 • מכרז מסגרת המתבסס על מחירון המתעדכן תדיר, מקטין משמעותית את כמות החריגים. 
 • מכרז מסגרת (מכרז-מחירון) מאפשר הוצאת הזמנות לעבודות בינוי, פיתוח ,שיפוצים ואחזקה שטיבם והיקפם אינו ידוע בשלב המכרז והצורך בהם יעלה במהלך התקופה.
 • ממכרז מסגרת (מכרז-מחירון) מאפשר פשטות, יעילות ותגובה מהירה לצרכים המשתנים של  העבודות השונות. 
 • השימוש במחירוני דקל כגורם מקצועי ואובייקטיבי וכבסיס לתמחור הוגן של העבודות השונות נשוא המכרז, מקובל הן על מזמיני העבודה והן על הקבלנים והספקים. 


על מסמכי המכרז לכלול:

 • פרטי המציע לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף (סיווג קבלני, איתנות פיננסית, וכדומה).
 • הצגת הניסיון הרלוונטי ,פרויקטים ועבודת תחזוקה שבוצעו לאחרונה ע"י המציע, רשימת עובדים ומנהלים, רשימת ממליצים וכדומה. 

ניתן לקבוע כי מסמכים אלו ישמשו לניקוד משקולות האיכות המקצועית במכרז.

 • נוסח ערבות ההצעה (אם נדרש).
 • ההצעה הכספית שמתבססת על הנחה מן המחירון הרלוונטי (יש להגדיר איזה מחירון מתוך מגוון המחירונים של דקל) 
 • החוזה על נספחיו כפי שייחתם עם המציע הזוכה.


נושאים שיש להתייחס אליהם במסמכי המכרז

 • תיאור העבודות הצפויות במכרז המסגרת: עבודת תחזוקה מונעת, תחזוקת שבר, עבודת שיפוצים מתוכננות, עבודת בינוי וכדומה. 


מומלץ לציין מה היה היקף העבודות נשוא המכרז בשנים קודמות (ממוצע לשנה) שישמש כאומדן בלבד. אין ממוצע זה מחייב את המזמין, אך נתון זה  מאפשר  למשתתפי המכרז להעריך את היקף העבודה הצפוי להם.

 • תקופת הסכם המסגרת (מומלץ לשנה עם אופציה של המזמין להארכה ל-4 תקופות נוספות).
 • קביעת זמינות הטיפול הנדרשת בהתאם לסוגי התקלות והעבודות הנדרשות. 

יש לערוך הבחנה בין עבודות דחופות, המשביתות פעילות, לבין עבודות תיקון ותחזוקה שגרתיות.  

מומלץ לקבוע סנקציות כספיות במקרה והזוכה לא יעמוד באמנת  השירות הנדרשת.

 • האופן בו ישוקללו הצעות הקבלנים (באם יש שיקולים נוספים מעבר לגובה ההנחה – ציוני איכות ו/או ניסיון לדוגמה) .
 • מומלץ לקבוע מנגנון שיגביל את גובה ההנחה המקסימלית שניתן להציע. 

מניסיוננו, הצעה הפסדית עלולה לפגוע באיכות השירות וטיב העבודות שיבוצעו במהלך הסכם המסגרת. ניתן לקבוע רף של הנחה מקסימלית (עד %X) או לחליפין לקבוע שהנחה שתעלה על % מסוים מגובה ההצעה שלאחריה או מממוצע ההצעות- תיפסל.

 • יש לקבוע מנגנון שיקבע כיצד בוחרים קבלן אחד אם יש מספר הצעות זהות (מרכיב איכות).
 • יש לנקוב במספר הקבלנים שייבחרו, באם דרושים יותר מקבלן זוכה אחד. לדוגמה שלושת ההצעות המיטביות.
 • יש לקבוע את  אופן הפעלת הקבלנים  הזוכים לביצוע העבודות במידה ויש יותר מקבלן זוכה אחד: מכרז דו שלבי לביצוע עבודה ספציפית שיערך בין כל הקבלנים הזוכים, חלוקה על פי אזור, על פי חלוקה שוויונית בהתאם לשיקול דעתו של המזמין, בהגרלה וכדומה.
 • יש להדגיש כי במכרז מסגרת אין המזמין יכול להתחייב להזמין עבודת בהיקף כלשהו וכי הפעלת הקבלנים הזוכים תהייה על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 


חישוב התמורה הכספית לעבודות נשוא המכרז

 • המציעים יידרשו לנקוב בשיעור ההנחה ממחירוני דקל השונים. מומלץ לקבוע הנחה אחידה אך ניתן גם לאפשר אחוזי הנחה נפרדים למחירוני דקל השונים ו/או הנחות נפרדות  לפרקים או נושאים שונים.
 • מומלץ לקבוע כי המחירון הקובע הינו מחירון דקל הסכמי מסגרת, הכולל את 2 המחירונים (בנייה ותשתיות ושיפוצים ותחזוקה) וכך יתקבלו כל סוגי הסעיפים ורמת מחיר אחת.
 • מומלץ שהתמחור יבוצע על פי מחירון דקל העדכני בעת ביצוע העבודות. 
 • מומלץ לקבוע כי במכרז המסגרת מחירי הסעיפים הינם סופיים ולא תשולם תוספת קבלן ראשי.
 • ניתן לקבוע כי מעל להיקף עבודת מסוים בעבודה ספציפית, תינתן הנחה נוספת בשיעור קבוע מראש. לדוגמה: לעבודות בהיקף שעולה על 5 מיליון ₪ תינתן הנחה של 5% אחוז נוספים מעבר להנחה שנקבעה במכרז.
 • יש לציין אם תשולמנה תוספות  מסוגים שונים למחירים  כגון: תוספת לאזורים מרוחקים, תוספת לעבודת לילה, תוספת לעבודת בשבתות ובחגים, תוספת לעבודת הדורשות קבלת סיווג בטחוני, תוספת שטח מאוכלס וכד'. ניתן להפנות בעניין זה למוסכמות שקיימות במחירוני דקל.
 • במידה ובעבודה הפרטנית ישנם סעיפים שאינם מופיעים במחירון דקל (רצוי להמעיט בכך עד כמה שניתן),  יש לרכזם בפרק 99 וסעיפים אלו יתומחרו בנפרד ע"י הקבלן (ללא ההנחה הקודמת משלב המכרז).
 • ניתן לפנות בכל שאלה מקצועית לצוות המהנדסים של דקל, העומד לרשותכם.


שלב הפעלת הקבלן הזוכה וביצוע העבודה

 • הגורם המקצועי שנקבע במכרז המסגרת יפנה לקבלנים הזוכים על מנת להורות להם לבצע את העבודות הנדרשות, בהתאם למערכת המחירים המבוססת בשקלול ההנחה שניתנה ע"י הקבלן במכרז.
 • מומלץ להשתמש בתוכנת דקל בהגשת החשבונות על מנת לוודא כי אכן התמחור נעשה על פי הסכם המסגרת והמחירון הנכון ובהתאמה להנחות שנקבעו במכרז.
 • ניתן לפצל את העבודה למספר קבלנים מבין שאר הקבלנים הזוכים.
 • ההזמנה תבוצע בהתאם לכללי הגוף המזמין, בדגש על הזמנת עבודה כתובה ומסודרת. מומלץ למספר במספור חד ערכי כל הזמנת עבודה בנפרד, על מנת לשייך את החשבונות שיוגשו בהתאם.
 • במידה והתשלום לעבודה ספציפית מורכב ממספר חשבונות ביניים, מערכת המחירים הקובעת תהיה זו שהייתה תקפה בשעת הזמנת העבודות. כלומר התמחור של כל חשבונות הביניים  יהיה על פי מחירון דקל העדכני למועד הזמנת העבודה.
 • במידת הצורך יש לדרוש השלמה של ערבות ביצוע מתאימה.


לשאלות נוספות, או לקבלת דוגמאות לפרסומים של מכרזי-מחירון, ניתן לפנות לדקל:

מאמרים נוספים מזירת המומחים

זירת המומחים

הכוח של הרשתות החברתיות

מאמר בנושא: דיגיטל האם יש נוסחה מסודרת לניהול רשתות חברתיות ודיגיטל במועצות ורשויות מקומיות?ננסה לעשות קצת סדר בדברים. מאמר ע״פ יונתן הולט מומחה לשיווק דיגיטלי,

קרא עוד »
זירת המומחים

זירת המומחים: אנרגיה

תאגידי הספקת חשמל עירוניים – האנרגיה עוברת לידיים של הרשויות המקומיות להמשך קריאה מערכות סולאריות קלות וגמישות למגוון מבנים ויישומים במרחב העירוני. להמשך קריאה טרינה

קרא עוד »
זירת המומחים

זירת המומחים: יחסי ציבור

כך יישמר כל מנהל ואיש ציבור מהתקשורת​ מאת: ממי פאר, בעלים ושותף פאר לוין תקשורת להמשך קריאה הבחירות מתקרבות. תמצאו את האיזון מאת: ממי פאר,

קרא עוד »
זירת המומחים

התייעלות כלכלית

כוחה של תוכנית עסקית מאת: רו"ח זוריק ולדר להמשך קריאה כיצד אפשר לחסוך הוצאות על פינוי פסולת מאת: רו"ח זוריק ולדר להמשך קריאה חשיבותו של

קרא עוד »
זירת המומחים

איך מנהלים מכרזי מסגרת

מאמר בנושא: מכרזים יותר ויותר רשויות ותאגידים מנהלים בשנים האחרונות מכרזי מסגרת שנתיים לבינוי, פיתוח, אחזקה ושיפוצים, וכיום מרביתם מתבססים על מחירוני דקל. מאת: קבוצת

קרא עוד »
זירת המומחים

סביבה ״רווית רגולציה״

מאמר בנושא: אסטרטגיה ולובינג כוס הקפה שהזמנו הבוקר בדרך לעבודה, הוגשה לנו ע״י מלצר שחובות המס על התשר שהשארנו לו נדונה כרגע ברשויות המס. הארנונה

קרא עוד »
דילוג לתוכן